Werkblad Voorlichting en instructie

Maatregelenniveau

Organisatorisch

Beschrijving

Zonder goede informatievoorziening aan en communicatie met de werknemers zijn (veel) beheersmaatregelen gedoemd te mislukken. Het is van belang dat medewerkers weten wat de risico’s zijn van stoffen waarmee ze werken en dat ze weten wat ze kunnen doen om deze risico’s te beperken.

Inhoud instructie

 • Rechten en plichten van werkgever en werknemer.
 • Informatie over gezondheidseffecten van allergenen.
 • Informatie over factoren van stofblootstelling en preventie van blootstelling (gebruik hiervoor de werkbladen en PIMEX filmpjes).
 • Instructie over gebruik van beschermingsmiddelen (wanneer en hoe).
 • Instructie over onderhoud, opslag en controle van beschermingsmiddelen.
 • Hoe te handelen bij calamiteiten.
 • Het belang van medewerking aan het allergieonderzoek.

Aandachtspunten

 • Betrek werknemers bij de inhoud van de voorlichting.
 • Bespreek met werknemers het belang van onderling corrigeren.
 • Zorg dat werknemers de beschikking hebben over de, tijdens de voorlichting, geadviseerde hulpmiddelen.
 • Herhaal de voorlichting periodiek.
 • Het bijwonen van voorlichting is verplicht.
 • Houd presentielijsten bij van voorlichtingssessies.
 • Gebruik feedback van werknemers voor volgende voorlichtingssessies.
 • Zorg er voor dat werknemers toegang hebben tot de relevante informatie.

Effectiviteit

Voorlichting is de basis voor het succesvol toepassen van verschillende beheersmaatregelen. De effectiviteit is uiteindelijk afhankelijk van de beheersmaatregel. Zie hiervoor de betreffende werkbladen.

Aanschafprijs

Variabel.
De werkgever kan met behulp van informatie van de website, zoals werkbladen en PIMEX filmpjes, tijdens een werkoverleg steeds aandacht besteden aan een nieuw aspect van stofbeheersing. Een, duurder, alternatief is het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst door een derde partij.